هر ساله تعیین نرخ محصولات کشاورزی در شورای قیمت گذاری انجام می شود و شروع هر سال زراعی از طریق رسانه ها به کشاورزان اعلام می شود تا زارعان بدانند برای فصل کشاورزی چه محصولی را با توجه نرخ خرید تضمینی کشت کنند تا به سود دهی برسند اما از آنجایی که قیمت گذاری های دولت همیشه به موقع اعلام نمی شود و از طرفی تا پایان سال زراعی نرخ تعیین شده محصول، شاید دچار تغییرات شود، کشاورز برای کشت دچار سردگمی می شود برای همین است که زراعت همیشه همراه با ریسک و تردید است.

برخی اعتقاد دارند تعلل دولت در قیمت‌گذاری به موقع محصولات کشاورزی، باعث سردرگمی زارعان در کشت محصول شده، اقدامی که در صورت اجرای آن در زمان مناسب منجر به توسعه الگوی کشت در کشور می‌شود.