این استادیار دانشگاه با اشاره به اینکه ضایعات غذایی در دو بخش رخ می‌دهد گفت: بخشی از این ضایعات معروف به اتلاف غذایی شامل از بین رفتن مواد غذایی از محل تولید (مزرعه) تا بازار (محل فروش مواد غذایی) می‌شود.

به گفته وی، این بخش از ضایعات مواد غذایی به دلایل مختلفی نظیر تغییر آب و هوا و عوامل محیطی می‌تواند اتفاق بیفتد و در هر یک از مراحل تولید، برداشت و تحت فرآیند قرار گرفتن مواد غذایی ممکن است رخ دهد.

عضو هیئت علمی گروه تغذیه جامعه، بخش دوم ضایعات مواد غذایی را مربوط به دور ریختن غذا در محل خرده‌فروشی‌ها یا توسط مصرف کننده عنوان کرد